Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με βάση τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25/05/2018, χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, τήρηση σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων πληροφορίων που αφορούν το άτομο σας τα οποία έχουν συλλεγεί από την Career Services CO IKE ή θα  συλλεγούν στη συνέχεια και στα πλαίσια της συνεργασίας μας για επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς του φορέα.

Με την παρούσα επιλογή συγκατατίθεστε, συναινείτε και αναγνωρίζετε ως νόμιμη την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας καθόσον αυτή είναι απαραίτητη για την προσήκουσα προς εσάς παροχή σχετικών υπηρεσιών και σχετίζεται με την διαφύλαξη έννομων συμφερόντων σας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε / Σκοπός επεξεργασίας:

Η Career Services CO IKE συλλέγει τα στοιχεία εκείνα που είναι αναγκαία για την επικοινωνία μαζί σας, την παροχή υπηρεσιών και την εξατομικευμένη πληροφόρησή σας σχετικά με τη δράση και το έργο μας.

Τόπος και διάρκεια τήρησης:

Τα στοιχεία σας φυλάσσονται ασφαλή στη βάση δεδομένων που τηρούμε στις εγκαταστάσεις της Career Services CO IKE και τα διατηρούμε για διάστημα πέντε (5) ετών.

Τα δικαιώματά σας:

Η Career Services CO IKE σέβεται απόλυτα τα δικαιώματά σας παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να αιτηθείτε:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 14) στα δεδομένα που σας αφορούν.
  • Το δικαίωμα στη σύννομη διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων (άρθρο 15) που σας αφορούν.
  • Το «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 16) να διαγράψουμε ό,τι ο νόμος επιτρέπει από τα στοιχεία που τηρούμε και σας αφορούν.
  • Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του άρθρου 18.
  • Το δικαίωμα ενημέρωσης βάσει των άρθρων 12. 13 και 14.
  • Το δικαίωμα εναντίωσης που ισχύει με τους περιορισμούς του άρθρου 21.
  • Το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Τα δικαιώματα σας μπορεί να περιορίζονται (άρθρο 23) λόγω  της ισχύουσας ή μελλοντικής νομοθεσίας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 32 17 400 και ζητήστε να μιλήσετε με τη Νομική μας Σύμβουλο.